Местна инициативна рибарска група

Начало

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.083 по Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна иниц

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

по процедура чрез подбор на проекти

BG14MFOP001-4.083 по Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Поморие“, финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР), одобрени със Заповед № МДР–ИП–01–85/18.07.2018 г.

одобрени с доклад № 93-5603/ 06.10.2021 г.

от Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г.

Въпрос:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с намерение за кандидатстване на представляваното от мен търговско дружество по Процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.083 – МИРГ Поморие Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група Поморие по Програма за морско дело и рибарство и въз основа на т. 2 от Раздел 25. Краен срок за подаване на проектните предложения, моля за отговор на следни въпрос:

  1. Представляваното от мен дружество е ползвател на обект и терен частна общинска собственост на територията на МИРГ Поморие с договор за наем от 22 април 2021 година за срок от 8 /осем/ години. Инвестициите, за които ще се кандидатства са свързани с подобряване интериора и екстериора на обекта.

Предвид текстовете в Условия за кандидатстване, т. 8, буква в) и т. 9 от Раздел 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, където е упоменато, че „…да бъде в сила най-малко 8 години след датата на кандидатстване.“

Следва ли да се приложи, цитирания текст в пълната си рестрикция и означава ли това, че кандидатстването по Процедурата с горецитирания акт за наем ще доведе до отказване на финансиране?

С уважение

Станислава Златева

ЮГ ЕКСПОРТ ООД

Отговор:

Моля да имате предвид стр. 44-45 т. 24 от Условията за кандидатстване по процедурата, „Списък с документите, които се подават на етап кандидатстване“, а именно:

  1. Документи, удостоверяващи правото на собственост, правото на ползване и правото на строеж върху терена/и, сградата/ите или съоръжение/ята необходими за изпълнение на проекта:
  2. a) нотариален акт, акт за държавна или общинска собственост или друг равностоен документ (заверено копие);

б) актуална скица - извадка за имота от одобрена кадастрална карта или от действащ подробен устройствен план, с нанесени граници, пътни комуникации и сгради;

в) за терен и/или сграда и/или съоръжение – учредено право на ползване или договор за наем, в случаите когато не е необходимо разрешение за строеж, съгласно ЗУТ (заверено копие), с оставащ срок към момента на кандидатстване не по-малък от 8 години;

г) за терен и/или сграда и/или съоръжение – учредено право на строеж, в случаите когато се изисква разрешение за строеж, съгласно ЗУТ (заверено копие);

  1. Документ за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, в които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването – за инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване, съоръжения. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 8 години след датата на кандидатстване.

В тази връзка, моля имайте предвид, че в условията за кандидатстване ясно и недвусмислено е поставено изискване за допустимост по отношение срока на действие на договора за наем на имота, а именно: не по – малък от 8 години от датата на кандидатстване.